NOTES DE PREMSA / NOTAS DE PRENSA / PRESS RELEASE 

Per publicar a ACEC NEWS enviar les notes de premsa a:
Para publicar en ACEC NEWS enviar las notas de prensa a:
To publish in ACEC NEWS, send the press releases to:

acec.com@barcelonadot.com

Logo

Colores

Negro: #151515
Salmón: #e4663b

Tipo letra logo: Microsoft New Tai Lue

Descargar logo ACEC JPG 1500×850
Descargar logo ACEC JPG 353×200 pixels 

NOTES DE PREMSA
NOTAS DE PRENSA

PRESS RELEASE

enviar a:
acec.com@barcelonadot.com

flag catalan

Què és la ACEC?

L’Associació Consultores Catalunya (ACEC) (www.consultorescatalunya.com) és l’Organització més representativa del sector d’empreses consultores catalanes, un sector imprescindible per al bon desenvolupament de l’activitat econòmica i la seva transformació digital.

L’ACEC té com a objectiu:
aportar coneixement, promoure debat i crear opinió sobre temes professionals d’interès per a les institucions, els organismes públics i privats i la societat catalana.

L’ACEC és una entitat de caràcter privat, sense ànim de lucre, que representa les empreses de l’àmbit de la consultoria a Catalunya i als seus professionals.

L’ACEC és la veu de les empreses consultores implantades a Catalunya i les representa davant les institucions i el mercat influint en l’impacte positiu de la tecnologia en la vida dels ciutadans i la societat en general. Així mateix, treballem per millorar els estàndards i la qualitat de la consultoria, per promoure el seu creixement i per facilitar el reconeixement de la professió.

L’ACEC va ser constituïda el 1993. Està vinculada a l’AEC (Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria) i a la FEACO (Federació Europea d’Associacions de Consultoria).

La missió de l’ACEC és:
“Ser una entitat professional reconeguda i de referència pel valor de la seva contribució a la societat catalana i a les seves empreses associades”

Segons els Estatuts de l’ACEC, aquesta és una “organització empresarial per a la promoció i defensa dels seus interessos econòmics i socials”, constituïda “a l’empar de la Llei 19/1977 de l’1 d’abril sobre regulació del dret d’associació sindical”. Els Estatuts de l’ACEC, amb totes les seves actualitzacions, estan registrats a la Direcció General de Relacions Laborals, de el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

L’ACEC ofereix els següents serveis als seus associats:

  • Sensibilitza les empreses i institucions en la confiança en les empreses consultores associades, potenciant així el seu valor a través dels mitjans de comunicació.
  • Dóna servei i promociona les consultores membres, en l’àmbit públic i el privat.
  • Facilita el networking dels associats. No solament intern, sinó global mitjançant esdeveniments transversals.
  • Cerca i genera continguts d’interès per a les empreses associades.

Facilita la relació de les empreses associades amb les grans associacions: l’AEC (Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria), la FEACO (Federació Europea d’Associacions de Consultores en Organització), Foment de l’Ocupació, al Cercle d’Economia i Barcelona Global.

flag español

¿Qué es la ACEC?

La Asociación Consultores Catalunya (ACEC) (www.consultorescatalunya.com) es la Organización más representativa del sector de empresas consultoras catalanas, un sector imprescindible para el buen desarrollo de la actividad económica y su transformación digital.

La ACEC tiene como objetivo:
aportar conocimiento, promover debate y crear opinión sobre temas profesionales de interés para las instituciones, los organismos públicos y privados y la sociedad catalana.

La ACEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, que representa a las empresas del ámbito de la consultoría en Cataluña y a sus profesionales.

La ACEC es la voz de las empresas consultoras implantadas en Cataluña y las representa frente a las instituciones y el mercado influyendo en el impacto positivo de la tecnología en la vida de los ciudadanos y la sociedad en general. Asimismo, trabajamos para mejorar los estándares y la calidad de la consultoría, para promover su crecimiento y para facilitar el reconocimiento de la profesión.

La ACEC fue constituida en 1993. Está vinculada a la AEC (Asociación Española de Empresas de Consultoría) y a la FEACO (Federación Europea de Asociaciones de Consultoría).

La misión de la ACEC es:
“Ser una entidad profesional reconocida y de referencia por el valor de su contribución a la sociedad catalana y a sus empresas asociadas”

Según los Estatutos de la ACEC, ésta es una “organización empresarial para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales”, constituida “al amparo de la Ley 19/1977 del 1 de abril sobre regulación de derecho de asociación sindical”. Los Estatutos de la ACEC, con todas sus actualizaciones, están registrados en la Direcció General de Relacions Laborals, del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

La ACEC ofrece los siguientes servicios a sus asociados:

  • Sensibiliza a las empresas e instituciones en la confianza en las empresas consultoras asociadas, potenciando así su valor  a través de los medios de comunicación.
  • Da servicio y promociona a las consultoras miembros, en el ámbito público y el privado.
  • Facilita el networking de los asociados. No solamente interno, sino global mediante eventos transversales.
  • Busca y genera contenidos de interés para las empresas asociadas.
  • Facilita la relación de las empresas asociadas con las grandes asociaciones: la AEC (Asociación Española de Empresas de Consultoría), la FEACO (Federación Europea de Asociaciones de Consultoras en Organización), Foment del Treball, el Cercle d’Economia i Barcelona Global.